Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
ten behoeve van de dienstverlening door A.A.S. Bedrijfsadministraties (hierna te noemen AAS) en de door AAS beschikbaar gestelde elektronische hulpmiddelen.

Artikel 1 – Algemeen
1.1. Gebruikmaking van de diensten en/of elektronische hulpmiddelen van AAS veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan.
1.2. AAS is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. De laatste, geldige versie staat op onze internetpagina www.aasbedrijfsadministraties.nl.
1.3. AAS behoudt zich het recht voor jaarlijks het uurtarief te verhogen waarbij gebruik wordt gemaakt van de Dienstenprijsindex (69202A Financiële administratie) van het CBS. Tariefwijziging van de maandelijkse abonnementen is afhankelijk van de softwareleveranciers. Tariefwijziging van de stukprijzen is afhankelijk van de verwerkingssnelheid.

Artikel 2 – Omvang van de dienstverlening
2.1. Onder het verrichten van diensten wordt verstaan; het verzorgen en controleren van administraties, het opmaken van jaarstukken, aangiften voor belastingen, het indienen van bezwaarschriften tegen opgelegde aanslagen en gegeven beschikkingen, het geven van adviezen op fiscaal-, salaris- en bedrijfseconomisch gebied, verzorgen van loonstroken, afhandeling personeelszaken bij betrokken instanties, alles in de ruimste zin des woords.
2.2. AAS maakt gebruik van de online boekhoudsoftware van Kleisteen en van Informer. Deze software wordt ter beschikking gesteld aan de Klant. De software is modulair ingedeeld, de Klant bepaalt welke modules hij of zij wilt afnemen. De rol van AAS hierin is adviserend.
2.3. AAS stelt een emailadres ter beschikking, waar de in te boeken stukken naar toe kunnen worden gezonden. Stukken dienen goed leesbaar gescand of gefotografeerd te zijn.
2.4. AAS biedt geen ondersteuning inzake de ICT-infrastructuur, waaronder de snelheid van de internetverbinding en de gebruikte hard- en software van de Klant. Elke verantwoordelijkheid hieromtrent wordt verlegd naar de Klant.
2.5. AAS biedt technisch-inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van de boekhoudsoftware van Kleisteen en van Informer.

Artikel 3 – Klant, rechten en plichten
3.1. De Klant machtigt AAS om namens hem of haar belastingaangiften te verzorgen, te ondertekenen en in te dienen, alsmede bezwaarschriften namens hem of haar in te dienen en te ondertekenen tegen aanslagen opgelegd naar aanleiding van bovenbedoelde aangiften.
3.2. De Klant zorgt voor een tijdige en minimaal maandelijkse aanlevering van de in te boeken stukken. Met het beschikbaar gestelde emailadres conform 2.3. kunnen stukken dagelijks worden aangeleverd.
3.3. Voor een tijdige verwerking bij maandelijkse aanlevering dienen de in te boeken stukken in de eerste helft van de maand aangeleverd te zijn. Dit kan op het emailadres conform 2.3. of op papier.
3.4. Voor zover de Klant zelf inboekt in Kleisteen/Informer, is de Klant verantwoordelijk voor het tijdig verwerken van de financiële stukken.
3.5. Bij gebruikmaking van Kleisteen/Informer wordt enige boekhoudkundige kennis en zorgvuldigheid van de Klant verwacht. AAS behoudt zich het recht voor de Klant gebruikmaking van (delen van) Kleisteen/Informer te weigeren.
3.6. Technisch-inhoudelijke ondersteuning bij gebruik van de software wordt niet apart gefactureerd, mits naar redelijkheid gevraagd wordt. AAS behoudt zich het recht voor de ondersteuning op te schorten danwel apart te factureren als deze redelijkheid overschreden wordt. De Klant wordt hierover vooraf geïnformeerd.
3.7. Betaling van facturen dient binnen 30 dagen plaats te vinden. AAS behoudt zich het recht voor om administratiekosten en een rente van 1% per maand te heffen over declaraties of gedeeltes daarvan die niet binnen bovengenoemde termijn zijn betaald. Uitblijvende betaling kan resulteren in opschorting van de dienstverlening.

Artikel 4 – AAS, rechten en plichten
4.1. In geval van opzegging zullen de lopende werkzaamheden en het lopende boekjaar door AAS worden afgewikkeld. De toegang tot Kleisteen/Informer wordt afgesloten op het moment van opzegging. Indien gewenst stelt AAS gegevensbestanden danwel papieren uitdraaien van de gegevensbestanden ter beschikking.
4.2. AAS draagt zorg voor een tijdige verwerking van de stukken, mits deze door de klant zijn ingeleverd conform 3.2. Bij dagelijkse aanlevering worden stukken, voor zover mogelijk, dagelijks verwerkt. Bij maandelijkse aanlevering hanteert AAS een verwerkingstermijn van tien werkdagen voor de stukken van één maand. Meerdere maanden tegelijk inleveren resulteert in een langere verwerkingstermijn. AAS is niet aansprakelijk voor het te laat verwerken van de administratie noch voor de daaropvolgende boetes bij het niet tijdig inleveren van de stukken.
4.3. AAS is gehouden aan de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy-richtlijn. AAS zal de gegevensbestanden van de Klant niet aan derden ter beschikking stellen tenzij de Klant daarvoor expliciet toestemming verleent of AAS daartoe wordt gedwongen door een bevoegde autoriteit. Mocht zulks plaatsvinden dan wordt de Klant daarover onverwijld op de hoogte gesteld.
4.4. De gegevensbestanden van de Klant zijn ondergebracht bij de samenwerkingspartners van AAS. Verantwoordelijkheden betreffende de opslag en het ter beschikking stellen van deze gegevens liggen bij de samenwerkingspartners.
4.5. Alle stukken, welke zijn vervaardigd door AAS blijven eigendom van AAS, totdat de Klant de declaraties van AAS geheel heeft voldaan.
4.6. De aansprakelijkheid van AAS voor schade die door AAS zou zijn veroorzaakt, is nooit meer dan het door AAS gedeclareerde honorarium betreffende de werkzaamheden waarin fouten zouden zijn gemaakt. Dit geldt niet als die schade door opzet of grove nalatigheid, gelijk te stellen met opzet, is veroorzaakt.
4.7. Geschillen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank of de Kantonrechter te Den Haag. Indien partijen zulks overeenkomen kunnen geschillen ook worden voorgelegd aan een college van drie arbiters of aan een door hen aan te wijzen adviseur. In dat geval leggen partijen zich bij voorbaat neer bij het arbitraal vonnis of advies, dat zij als bindend zullen beschouwen en waartegen zij geen beroep zullen instellen.